Waarom dit project?

De doorstroming van het autoverkeer is onvoldoende en verslechtert in de toekomst

In de ochtend- en avondspits zijn er in de huidige situatie[1]  autowachtrijen in Wageningen. In de ochtendspits is de verkeerdrukte het grootst de stad-in en in de avondspits de stad-uit. Vooral op de Mansholtlaan, ter hoogte van de Wageningen Campus, staan er bijna elke dag in de spits wachtrijen. Ook het centrum, het Agro Business & Science Park en de haven hebben last van deze verminderde verkeersdoorstroming, omdat de Mansholtlaan de belangrijkste en meest gebruikte route tussen Wageningen en het landelijk hoofdwegennet is. Zie hier voor een kaart met daarop de belangrijkste wegen aangegeven.

In 2030 neemt de groei van het verkeer op de meeste wegen toe en wordt een verdere verslechtering van de doorstroming[2] in Wageningen verwacht. Deze groei is het gevolg van diverse ruimtelijke- economische ontwikkelingen (werkgelegenheid, woningbouw) en autonome verkeersgroei (meer verplaatsingen per auto). Klik hier voor een plaatje van de toekomstige ruimtelijke – economische ontwikkelingen waar in dit project vanuit is gegaan. Om het toekomstige verkeer te voorspellen is in het verkeersmodel Ede-Wageningen rekening gehouden met zowel het groeiscenario "Hoog" als het toekomstscenario "Laag". Klik hier voor een uitleg van groeiscenario "Hoog" en het toekomstscenario "Laag".

Met name op het noordelijk deel van de N781/Mansholtlaan rondom de rotonde Droevendaalsesteeg en op de Nijenoord Allee leidt dit in 2030 tot grotere verkeersdrukte. De gevolgen van grotere verkeersdrukte zijn lagere snelheden, oplopende reistijden en lange wachtrijen  (de wachtrij bij een kruising is zo lang dat ze de kruising daarvoor blokkeert, dit levert problemen op voor de verkeersveiligheid).

De doorstroming is beoordeeld aan de hand van de reistijdverhouding (klik hier voor de tabellen over de reistijdverhouding in de ochtend- en avondspits). Gekeken wordt naar de reistijd in de spitsperiode[3] versus de reistijd in de daluren. Provincie Gelderland streeft in dit project naar een reistijdverhouding van 1,5 of minder. Dat betekent dat de reistijd in de spitsperiode niet meer dan 50% langer is dan in de dalperiode. Boven de grenswaarde van 1,5 vindt de provincie Gelderland het tijdsverlies in de spitsuren ten opzichte van de daluren niet wenselijk. De reistijdverhouding is in beeld gebracht voor de belangrijkste trajecten (klik hier voor een overzicht van de belangrijkste trajecten).

In de huidige situatie wordt zowel in de ochtend- en avondspits op de meeste trajecten nog voldaan aan de streefwaarde van 1,5. Dit beeld verandert in de toekomst. In 2030 wordt in de avondspits bij het hoge groeiscenario op alle trajecten de streefwaarde overschreden. Bij het lage scenario blijft alleen het traject A12-Campusterrein onder de streefwaarde.

In de ochtendspits nemen de reistijdverhoudingen in 2030 fors toe op de trajecten richting de stad. Op het traject A12-Nijenoord Allee is sprake van een verdubbeling van de reistijdverhouding ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt omdat op de hele Mansholtlaan vertraging wordt opgelopen door meer verkeer, waardoor lange wachtrijen bij de Kierkamperweg en bij de Droevendaalsesteeg ontstaan.

Toenemende autoverkeer zet ook de fietsoversteekbaarheid onder druk

In het voor het project onderzochte gebied zijn meerdere kruispunten met en zonder verkeerslichten aanwezig waar fietsers oversteken. Klik hier voor een kaart met de oversteeklocaties. Bij de geregelde kruispunten op de Nijenoord Allee steken grote fietsstromen over. Ook bij de ongeregelde fietsoversteek bij Hoevestein steken veel fietsers de Nijenoord Allee over. Veel verplaatsingen in Wageningen, waarvan het overgrote deel door studenten, worden per fiets gemaakt. Naast een verwachte groei van het autoverkeer wordt ook een groei van het fietsverkeer verwacht. De groei van het aantal studenten en de bouw van studentenwoningen in Wageningen is direct van invloed op de vervoersbewegingen per fiets en het gebruik van de verschillende oversteeklocaties. Het toenemende autoverkeer in combinatie met de verwachte groei van het aantal fietsers zorgt voor een toenemende belasting op de fietsoversteekbaarheid op de locaties Rooseveltweg, Churchillweg, Hoevestein en Droevendaalstesteeg.

  • 1 hiermee wordt de situatie in 2018 bedoeld
  • 2 de mate waarin het verkeer zich vlot kan verplaatsen
  • 3 Spitsperioden zijn van 7:00-9:00 en van 16:00-18:00 uur