Voldoen het ABR en de 6 Campusroute varianten aan de doelstelling van het project?

Per variant is hier inzichtelijk gemaakt of er voldaan wordt aan de doelstelling.

De ligging van het ABR en de 6 Campusroute varianten zijn weergegeven op de afbeelding hieronder. U kunt op de variant klikken voor het technisch (schets-) ontwerp. 

Doorstroming

De doorstroming, bepaald door de reistijdverhouding, verbetert zowel bij het ABR als bij de Campusroute varianten ten opzichte van de referentiesituatie 2030. Dit geldt zowel voor de ochtend- als voor de avondspits. De reistijdverhoudingen voor de Campusroute blijven onder de streefwaarde 1,5 en voldoen daarmee aan de doelstelling. Voor het ABR liggen op enkele trajecten[1], in de avondspits, de reistijdverhoudingen echter net boven de streefwaarde, daarmee voldoet het ABR  niet aan de doelstelling. De verschillen in reistijdverhouding tussen het ABR en de Campusroute en tussen de varianten voor de Campusroute zijn wel beperkt. Klik hier voor de reistijdverhoudingen per variant.

Robuustheid

Onder robuustheid wordt verstaan de mate waarin (auto)wegen inzetbaar zijn en het verkeer bij groei en bij onvoorziene omstandigheden kan verwerken. Er wordt gekeken naar de reservecapaciteit van het wegennet en de aanwezigheid van alternatieve routes. Voor het beoordelen van de reservecapaciteit wordt uitgegaan van 10% extra verkeer in de referentiesituatie 2030. Dan nog is in de ochtendspits op de Campusroute varianten en het ABR de reistijdverhouding lager dan de streefwaarde 1,5. In de avondspits voldoen Campusroute varianten 1, 3 en 6 en het ABR niet aan de streefwaarde van 1,5. Op de Campusroute varianten 2, 4 en 5 blijft de reistijdverhouding op één traject na, wel onder de 1,5 in de avondspits. Geen van de varianten (ochtend- en avondspits samen) voldoet volledig aan de doelstelling van robuustheid.

Wordt gekeken naar compartimentering (zijn er alternatieve routes aanwezigheid en wat is de capaciteit en kwaliteit ervan), dan bieden de Campusroute varianten en het ABR in noord-zuid richting meer capaciteit dan de referentiesituatie 2030. De Campusroute varianten bieden meer capaciteit oost-west dan het ABR. Op kwaliteit voldoen alleen de Campusroute varianten. Bovenstaande betekent dat voor het doelbereik de Campusroute varianten meer mogelijkheden bieden tot compartimentering dan het ABR.

Alle Campusroute varianten en ABR kennen beperkingen als het gaat om veerkracht en aanpassingsvermogen. Het ABR kent meerdere plekken langs de route die tot beperkingen leiden en deels ook over grotere lengte, vergelijkbaar met de referentievariant 2030. Dit overwegende voldoet ABR niet en voldoet en de Campusroute varianten wel aan de doelstelling.

Fietsoversteekbaarheid

Het beperken van de wachttijd voor overstekende fietsers bepaalt de fietsoversteekbaarheid. Er sprake is van een probleem als fietsers bij de verkeerslichten niet direct bij de eerste keer groen kunnen oversteken en bij die verkeerslichten door rood rijden vanwege een te lange wachttijd. Ook als het oversteekgedrag niet past bij de verkeerssituatie is er sprake van een probleem.

Het ABR behaalt de doelstelling voor de fietsoversteekbaarheid niet bij de oversteek Churchillweg en bij de oversteek Rooseveltweg. Hier nemen de wachtrijen voor fietsers toe, waardoor de oversteekbaarheid verslechtert. De Campusroute varianten halen de doelstelling van fietsoversteekbaarheid wel.

Verkeersveiligheid

Op verkeersveiligheid voldoen de Campusroute varianten 1, 3 en 6 en het ABR aan de doelstelling: functie, vorm en gebruik zijn in overeenstemming met elkaar. De Campusroute varianten 2, 4 en 5 voldoen niet aan de doelstelling; functie, vorm en gebruik zijn hier in het noordelijk deel van de Campusroute (Kielekampsteeg/Plassteeg) niet in overeenstemming met elkaar. Het noordelijk deel van deze varianten ligt buiten de bebouwde kom maar zijn ontworpen van uit een ligging binnen de bebouwde kom. Dit leidt tot onveilige situaties. Bij het ontwerp van een nieuwe weg dient hiermee rekening gehouden te worden.

  • 1 (klik hier voor een overzicht van de belangrijkste trajecten).