Groeiscenario hoog en laag

Een verkeersmodel maakt een inschatting van het verwachte verkeer in de toekomst. Hierin zitten voorspellingen over de bevolkingsopbouw, ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het aantal inwoners en arbeidsplaatsen.

Voor deze toekomstige situatie worden ontwikkelingen meegenomen die met enige zekerheid worden uitgevoerd (ruimtelijk besloten en voor zover het door de overheid gefinancierd is: financieel gedekt).

In het verkeersmodel wordt gekeken naar het jaar 2030. Er wordt gewerkt met een hoog scenario (uitgaande van maximale bevolkingsgroei) en een laag scenario (uitgaande van minimale bevolkingsgroei). Meer uitleg over de scenario’s is opgenomen in de technische rapportage bij het verkeersmodel (Bijlage 5 van dit MER).

Provincie Gelderland houdt in dit project het hoge scenario aan. De sociaal economische gegevens waarop het hoge scenario is gebaseerd sluiten aan bij de ruimtelijke en economische programma’s van de gemeenten Wageningen en Ede. Dit scenario past ook bij de ambitie voor Foodvalley die zij heeft opgenomen in de vastgestelde omgevingsvisie Gaaf Gelderland. De van oudsher sterke internationale concurrentiepositie op het gebied van ‘food’ moet worden behouden, hét voedsel-epicentrum moet blijven en het economisch profijt moet verbeteren. In Foodvalley verband is dit een gedeelde ambitie met haar partners, waaronder de gemeenten Ede en Wageningen.

Dat betekent niet dat het lage scenario niet wordt onderzocht. Met een gevoeligheidsanalyse wordt onderzocht of en hoe de uitkomsten van de onderzoeken veranderen wanneer het toekomstjaar 2030 uitgaat van de cijfers uit het laag scenario.

Ga terug naar de samenvatting