Oplossingsrichtingen en varianten

In het verleden zijn meerdere oplossingen onderzocht om de bereikbaarheid van Wageningen en de Wageningen Campus in het bijzonder te verbeteren. Hierbij zijn varianten afgevallen en is uiteindelijk in 2017 besloten om binnen een zoekgebied de Campusroute verder uit te werken en te onderzoeken in het MER. De Campusroute is een nieuwe route over het Campusterrein van de WUR. Het zoekgebied ziet u hier. Met dit uitgangspunt is de provincie Gelderland in 2018 de m.e.r.-procedure gestart met het opstellen en openbaar maken van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (klik hier voor de NRD).

Eind 2018 heeft de provincie Gelderland samen met inwoners en geïnteresseerden in twee ontwerpateliers samengewerkt aan de verschillende Campusroutes. Dit levert zes varianten over de Campus op die onderzocht worden in het milieueffectonderzoek

In 2018 heeft ook een actualisatie van het verkeersmodel Ede-Wageningen plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de verkeersdruk weliswaar oploopt en richting 2030 blijft toenemen, maar minder dan in het eerdere verkeersmodel van 2012 was voorspeld. Hierdoor kwam het aanpassen en uitbreiden van de bestaande wegen Mansholtlaan en Nijenoord Allee (het alternatief bestaande route, afgekort ABR) weer in beeld als oplossingsmogelijkheid. Provincie Gelderland heeft begin 2019 besloten om het ABR én de 6 Campusroute varianten te onderzoeken in het MER.

De ligging van het ABR en de 6 Campusroute varianten zijn weergegeven op de afbeelding hieronder. U kunt op de variant klikken voor het technisch (schets-) ontwerp. Dit zijn geen definitieve ontwerpen, maar visualisaties. De aanklikbare afbeelding kan u ook hier vinden. 

Naast het ABR en de zes Campusroute varianten is de referentiesituatie onderzocht. Dit is de situatie die in de toekomst ontstaat als er geen wegaanpassingen worden gedaan, dan wel andere maatregelen worden getroffen. De referentiesituatie heeft als uitgangspunt dat alle andere ruimtelijke en economische ontwikkelingen waarover nu (ontwerp-) besluiten zijn genomen in het jaar 2030 zijn uitgevoerd. De referentiesituatie laat zien welke problemen zich voordoen of mogelijk zijn opgelost als er geen van de alternatieven (ABR of Campusroute) uitgevoerd wordt.

Hieronder wordt het ABR en de zes Campusroute varianten kort toegelicht Voor meer informatie over de voorgenomen maatregelen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van het MER (klik hier).

Alternatief Bestaande Route (ABR)

Bij het ABR wordt de N781/Mansholtlaan en Nijenoord Allee opgewaardeerd. Deze opwaardering houdt in hoofdlijnen in dat het wegvak vanaf het kruispunt Mansholtlaan met de Kielekampsteeg / Kierkamperweg tot aan de Nijenoord Allee wordt verbreed van 2x1 tot 2x2 rijstroken.

De bestaande situatie van de Nijenoordallee (1 rijstrook per richting(1x2)) blijft, wel zijn er aanpassingen bij kruispunten.

Voor het deel van de Mansholtlaan tussen de Kielekampsteeg en rotonde Droevendaalstesteeg blijft een maximumsnelheid van 80 km/h gelden en voor het overige deel van de Mansholtlaan en de gehele Nijenoordallee blijft de maximumsnelheid 50km/h.

Campusroute

De Campusroute is bedoeld als extra ontsluiting vanuit het westen van Wageningen richting de N781/Mansholtlaan en aansluitend op de A12. Ook is de nieuwe weg bedoeld om de bereikbaarheid van en naar de Campus te vergroten.

De zes varianten voor de Campusroute verschillen ten opzichte van elkaar op:

  • de maximumsnelheid: 80 km/uur (variant 1,3 en 6) of 50 km/uur (variant 2, 4 en 5);

  • ligging van het trace: ten opzichte van het Dassenbos, de woonwijk Noordwest, WUR en de Born;

  • wijze van aansluiten op het bestaand wegennet: aansluiting op kruispunt Nijenoord Allee / Mondriaanlaan/Rooseveltweg en Mansholtlaan.

  • de aanwezigheid en configuratie (aantal rijstroken) van een parallelstructuur (parallelweg of fietspad) voor langzaam verkeer.