Doelstelling

In de omgevingsvisie “Gaaf Gelderland” (2018) is het belang van Foodvalley opgenomen. Een regio met een sterk vestigingsklimaat en de kracht van innovatieve onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Bereikbaarheid is een kritische succesfactor voor de strategische ligging en de aantrekkingskracht van de regio. Daarom werkt provincie Gelderland samen met haar partners in het gebied onder andere aan het verbeteren van het openbaar vervoer, goede fietsroutes en een mobiliteitsconvenant. In de regio spelen ontwikkelingen zoals de bouw van woningen, de groei van de universiteit en aanleg en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Hierdoor ontstaat meer behoefte van mensen om te reizen van en naar hun werk, school of voor andere activiteiten. Ook het goederenvervoer en zakelijk autoverkeer nemen toe.

Eén van taken van de provincie Gelderland is ervoor zorgen dat het autoverkeer veilig en vlot door kan rijden.

De hoofddoelstelling van het project luidt als volgt:

Het realiseren van een goede bereikbaarheid om het vestigingsklimaat van Foodvalley te verbeteren en de potentie van Wageningen, met in het bijzonder de Wageningen Campus – universiteit, research, bedrijven –, te benutten en te vergroten.

Op verzoek van de Commissie voor de milieueffectrapportage is de hoofddoelstelling voorzien van meetbare subdoelen en criteria. Naast doorstroming en robuustheid als thema’s waaraan de bereikbaarheid getoetst kan worden, zijn fietsoversteekbaarheid en verkeersveiligheid belangrijke thema’s die onderdeel uitmaken van de doelstelling van dit project.

De meetbaar gemaakte doelstellingen en toetscriteria zijn hier te zien.