Samenvatting milieueffectrapportage Beter Bereikbaar Wageningen

Provincie Gelderland wil Gelderland gezond, schoon en welvarend maken en houden. Belangrijke ontwikkelingen, zoals Foodvalley, stimuleert provincie Gelderland dan ook.

Doelstelling

In de omgevingsvisie “Gaaf Gelderland” (2018) is het belang van Foodvalley opgenomen. Een regio met een sterk vestigingsklimaat en de kracht van innovatieve onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Waarom dit project?

De doorstroming van het autoverkeer is onvoldoende en verslechtert in de toekomst

Oplossingsrichtingen en varianten

In het verleden zijn meerdere oplossingen onderzocht om de bereikbaarheid van Wageningen en de Wageningen Campus in het bijzonder te verbeteren.

Voldoen het ABR en de 6 Campusroute varianten aan de doelstelling van het project?

Per variant is hier inzichtelijk gemaakt of er voldaan wordt aan de doelstelling.

Effecten en vergelijking ABR en Campusroute varianten

De aanpassingen aan een bestaande weg en de aanleg van een nieuw weg leiden tot wijzigingen in de leefomgeving voor mens en natuur. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de effecten van het ABR en de Campusroute varianten.

Vervolg

Op 21 april heeft het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland het Milieueffectrapport vrij gegeven.