Vervolg

Op 21 april heeft het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland het Milieueffectrapport vrij gegeven.

Advies voor voorkeursvariant

Bewoners, belanghebbenden en belangstellenden krijgen een toelichting op het MER.

De afzonderlijke partijen uit de klankbordgroep geven aan Gedeputeerde Staten door welke variant hun voorkeur heeft.  Alle inwoners van Wageningen kunnen via een vertegenwoordiger in de klankbordgroep hun advies meegeven. Ook vragen we toetsingsadvies aan de Commissie voor de m.e.r. en een advies aan GGD, Veiligheidsregio, Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Wageningen en gemeente Ede.

Besluit voorkeursvariant

Gedeputeerde Staten maken een afgewogen keuze voor een van de varianten over de Campus of het uitbreiden van de Bestaande Route over de Mansholtlaan-Nijenoord Allee.  Zij doen dit op basis van de:

  • Milieueffecten;

  • Mate waarin de variant het probleem oplost;

  • Kosten

  • De adviezen en reacties die zij hebben ontvangen.

De gekozen variant heet de Voorkeursvariant.  Zij bespreken deze keuze met Provinciale Staten.

Uitwerking voorkeursvariant

In het 3e ontwerpatelier werkt provincie Gelderland samen met de omgeving de voorkeursvariant uit. Daarin kijken we samen met omwonenden, belangengroepen en inwoners van Wageningen naar hoe we negatieve effecten van een weg kunnen verminderen of voorkomen (mitigerende maatregelen). Zoals geluidswerende maatregelen en maatregelen om de effecten op natuur te verminderen. Ook wordt de vormgeving en landschappelijke inpassing van de weg in detail uitgewerkt met de omgeving.

Ruimtelijke procedure 

Het uitgewerkte wegontwerp wordt opgenomen in het ruimtelijk besluit. In dit besluit wordt de afweging van alle ruimtelijke effecten en belangen van de weg nogmaals beschreven en leggen we juridisch alles vast. Iedereen mag hier vervolgens op reageren.

Zienswijze, vaststelling en beroep

Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage. Iedereen mag een zienswijze indienen. De zienswijzen betrekken we bij de vaststelling van het ruimtelijk besluit. Daarna ligt het plan opnieuw ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden om de voorkeursvariant te realiseren wordt in de periode 2022-2024 verwacht.