Toetsingskader doelstelling

Thema

Aspect

Doel

Criteria/indicatoren

Doorstroming

Reistijdverhouding

Voldoende capaciteit voor verkeersafwikkeling tijdens de spitsperioden.

Streven naar een reistijdverhouding spitsuur/daluur < 1,5

Robuustheid

Redundantie/ reservecapaciteit

Verdergaande groei op kunnen vangen door voldoende marge in te bouwen voor de verkeersafwikkeling

Reistijdverhouding spitsuur/daluur < 1,5 bij 10% meer verkeer dan in verkeersmodel geprognotiseerd

Compartimentering

Voorkomen dat bij onverwachte situaties de lokale wegenstructuur te snel verstopt raakt, waardoor het verkeer stil komt te staan of uitwijkt naar wegen die daar niet op zijn ingericht.

Aanwezigheid van alternatieve routes in geval van calamiteiten

Aanpassingsvermogen (uitbreidbaarheid)

Verdergaande groei op kunnen vangen door voldoende fysieke ruimte rond infrastructuur voor uitbreiding

Aanwezigheid bebouwing

Fiets-
oversteekbaarheid

Wachttijd fietsers

Het beperken van wachttijd voor overstekende fietsers binnen de invloedsfeer van het project.

Kwaliteit oversteekbaarheid op lokaties waar hoofdwegen in het plangebied een belangrijke en/of veelgebruikte fietsroute kruisen

Verkeersveiligheid (randvoorwaarde)

 

Een verkeersveilige inrichting van de weg

Uitgangspunten ASVV en Handboek Wegontwerp, beide zijn publicaties van het CROW

Doorstroming

De doorstroming wordt beoordeeld aan de hand van de reistijdverhouding. Gekeken wordt naar de reistijd in de spitsperiode (van 7:00-9:00 en van 16:00-18:00 uur) versus de reistijd in de daluren. Provincie Gelderland heeft als streefwaarde voor dit project een reistijdverhouding van 1,5 of minder. Dat betekent dat de reistijd in de spitsperiode niet meer dan 50% langer is dan in de dalperiode. Provincie Gelderland kiest bewust voor 1,5 als streefwaarde om, gelet op de ambities voor het vestigingsklimaat, bestaande en toekomstige bedrijven en bewoners een goede bereikbaarheid te bieden. Enige vertraging tijdens de spitsperiode is acceptabel, maar daar zit een grens aan.

Robuustheid

Provincie Gelderland volgt de uitleg van het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat over robuustheid:

“Vanuit het gezichtspunt van de weggebruiker maakt robuustheid deel uit van betrouwbaarheid. Het gaat de gebruiker om de kans dat hij de bestemming binnen de verwachte reistijd bereikt. We definiëren robuustheid als de mate waarin extreme reistijden als gevolg van incidenten (ongevallen, extreem weer, werkzaamheden en evenementen) worden voorkomen.” Uit: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, KIM, De betekenis van Robuustheid.

Het onderzoeksinstituut TNO INRO heeft dit thema als volgt uitgewerkt:

“De robuustheid van een transportsysteem kan door het nemen van een aantal maatregelen worden beïnvloed. Die maatregelen behelzen het aanbrengen van een zekere redundantie of reservecapaciteit in het systeem en het aanbrengen van een mate van compartimentering in het systeem om te verhinderen dat een lokale verstoring zich over het gehele systeem verspreidt. Tot slot is ook in een transportsysteem veerkracht en aanpassingsvermogen van belang.” Uit: De begrippen betrouwbaarheid en robuustheid nader verklaard, TNO INRO.

Voor het thema Robuustheid worden de aspecten volgens de uitwerking van TNO INRO gevolgd.

Fietsoversteekbaarheid

De kwaliteit van een fietsnetwerk of fietsverbinding bestaat in het algemeen uit vijf hoofdeisen.

  • Samenhang: De fietsinfrastructuur vormt een samenhangend geheel en sluit aan op herkomsten en bestemmingen van fietsers;

  • Directheid: De fietsinfrastructuur biedt fietsers steeds een zo direct mogelijke route (omrijden blijft dus tot het minimum beperkt);

  • Aantrekkelijkheid: De fietsinfrastructuur is zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast dat fietsen aantrekkelijk is;

  • Veiligheid: De fietsinfrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid van fietsers en overige weggebruikers;

  • Comfort: De fietsinfrastructuur maakt een vlotte en comfortabele doorstroming van het fietsverkeer mogelijk.

Aantrekkelijkheid is geen onderdeel van de toetsing, want dit is niet primair van invloed op de doelstelling; het beperken van de wachttijd. Aantrekkelijkheid is echter wel van invloed op het stimuleren van fietsverkeer en wordt daarom meegenomen in het ontwerptraject in een later stadium. Veiligheid van de fietsinfrastructuur wordt beschouwd als een randvoorwaarde. Een passende voorziening is een veilige fietsoversteek. Dit is onderdeel van het aspect Verkeersveiligheid. Samenhang, directheid en comfort bepalen de doorstroming van het fietsverkeer en zijn als kwaliteitseisen te beoordelen onder de noemer wachttijd. De fietsoversteekbaarheid in dit MER bestaat uit een kwalitatieve beoordeling van de mate waarin fietsers op belangrijke, drukke routes de kruisende hoofdverkeersaders kunnen oversteken, uitgedrukt in wachttijd.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid wordt gezien als een randvoorwaarde. Dit betekent dat kruispunten en wegvakken ingericht dienen te zijn conform de visie van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig, eigenlijk Duurzaam Veilig Verkeer, is een convenant van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten

Binnen de visie van Duurzaam Veilig zijn de functie, vorm en gebruik van wegen in overeenstemming.

Ga terug naar de samenvatting