Effectscores Campusroute variant 5

Aspect

 

Campusroute

Beoordelingscriteria

variant 5

  

Verkeer en vervoer

  

Doorstroming

Reistijdverhouding

+

Robuustheid

Redundantie/

+

reservecapaciteit

Compartimentering

0

Veerkracht en aanpassings-vermogen

+

Fietsoversteekbaarheid (wachttijd)

Hoofdroutes

+

Overige locaties

- -

Verkeersveiligheid

Voertuigkilometers per wegcategorie

+

Toets aan Duurzaam Veilig

- -

Geluid

Geluidseffecten bij woningen omgerekend naar (ernstig) gehinderden

+

Geluidseffecten bij ander type geluidgevoelige bestemmingen:

 

- Scholen

-

-Gezondheidzorg-gebouwen

+

- Kinderdagverblijf

-

- Zorgboerderij

-

Geluidseffecten bij Stiltegebied

-

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit bij woningen

0

Luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen

0

Gezondheid

Geluid- Aantal slaapgestoorden

+

Luchtkwaliteit – invloed op levensverwachting

-

Woningen binnen grens van 50 meter

-

Gevoelige bestemmingen binnen grens van 50 meter

0

Trillingen

Onderzoeksgebouwen

- -

Woningen

- -

Licht

Lichthinder

0

Externe veiligheid

Groepsrisico

0

Plaatsgebonden risico

0

Natuur

Natura 2000

- -

Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone

0

Beschermde soorten

- -

Rode Lijstsoorten

- -

Houtopstanden

- -

Landschap en cultuurhistorie

Aantasting landschappelijke karakteristiek

- -

Aantasting landschaps- en cultuurhistorische elementen, patronen en/of eenheden

- -

Aantasting beleving van het landschap

-

Aantasting cultuurhistorische waardevolle gebouwen

-

Archeologie

Bekende kwaliteiten

0

Verwachte kwaliteiten

-

Bodem

Bodemkwaliteit

0

Draagkracht

0

Water

Oppervlaktewater (kwaliteit)

0

Oppervlaktewater (kwantiteit)

0

Grondwater (kwaliteit)

- -

Grondwater (kwantiteit)

-

Ruimtegebruik

Ruimtebeslag

- -

Functionele hinder

- -

Sociale aspecten

Visuele hinder

-

Duurzaamheid en klimaat

Milieueffect materiaalgebruik

-

Hitte

-

Grondwater vernatting en verdroging

0

Ga terug naar de samenvatting