Effectscores Campusroute variant 3

Aspect

 

Campusroute

Beoordelingscriteria

variant 3

  

Verkeer en vervoer

  

Doorstroming

Reistijdverhouding

+

Robuustheid

Redundantie/

+

reservecapaciteit

Compartimentering

0

Veerkracht en aanpassings-vermogen

+

Fietsoversteekbaarheid (wachttijd)

Hoofdroutes

+

Overige locaties

- -

Verkeersveiligheid

Voertuigkilometers per wegcategorie

0

Toets aan Duurzaam Veilig

+

Geluid

Geluidseffecten bij woningen omgerekend naar (ernstig) gehinderden

0

Geluidseffecten bij ander type geluidgevoelige bestemmingen:

 

- Scholen

-

-Gezondheidzorg-gebouwen

+

- Kinderdagverblijf

- -

- Zorgboerderij

- -

Geluidseffecten bij Stiltegebied

- -

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit bij woningen

0

Luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen

0

Gezondheid

Geluid- Aantal slaapgestoorden

0

Luchtkwaliteit – invloed op levensverwachting

-

Woningen binnen grens van 50 meter

-

Gevoelige bestemmingen binnen grens van 50 meter

0

Trillingen

Onderzoeksgebouwen

- -

Woningen

- -

Licht

Lichthinder

-

Externe veiligheid

Groepsrisico

0

Plaatsgebonden risico

0

Natuur

Natura 2000

- -

Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone

0

Beschermde soorten

- -

Rode Lijstsoorten

- -

Houtopstanden

- -

Landschap en cultuurhistorie

Aantasting landschappelijke karakteristiek

- -

Aantasting landschaps- en cultuurhistorische elementen, patronen en/of eenheden

- -

Aantasting beleving van het landschap

- -

Aantasting cultuurhistorische waardevolle gebouwen

-

Archeologie

Bekende kwaliteiten

0

Verwachte kwaliteiten

-

Bodem

Bodemkwaliteit

0

Draagkracht

0

Water

Oppervlaktewater (kwaliteit)

0

Oppervlaktewater (kwantiteit)

0

Grondwater (kwaliteit)

-

Grondwater (kwantiteit)

-

Ruimtegebruik

Ruimtebeslag

-

Functionele hinder

-

Sociale aspecten

Visuele hinder

-

Duurzaamheid en klimaat

Milieueffect materiaalgebruik

-

Hitte

-

Grondwater vernatting en verdroging

0

Ga terug naar de samenvatting