Effectscores ABR

Aspect

 

ABR

Beoordelingscriteria

Verkeer en vervoer

  

Doorstroming

Reistijdverhouding

+

Robuustheid

Redundantie/

+

reservecapaciteit

Compartimentering

-

Veerkracht en aanpassings-vermogen

-

Fietsoversteekbaarheid (wachttijd)

Hoofdroutes

-

Overige locaties

-

Verkeersveiligheid

Voertuigkilometers per wegcategorie

0

Toets aan Duurzaam Veilig

+

Geluid

Geluidseffecten bij woningen omgerekend naar (ernstig) gehinderden

-

Geluidseffecten bij ander type geluidgevoelige bestemmingen:

 

- Scholen

-

-Gezondheidzorg-gebouwen

0

- Kinderdagverblijf

0

- Zorgboerderij

0

Geluidseffecten bij Stiltegebied

0

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit bij woningen

0

Luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen

0

Gezondheid

Geluid- Aantal slaapgestoorden

-

Luchtkwaliteit – invloed op levensverwachting

-

Woningen binnen grens van 50 meter

0

Gevoelige bestemmingen binnen grens van 50 meter

0

Trillingen

Onderzoeksgebouwen

0

Woningen

0

Licht

Lichthinder

0

Externe veiligheid

Groepsrisico

0

Plaatsgebonden risico

0

Natuur

Natura 2000

-

Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone

0

Beschermde soorten

-

Rode Lijstsoorten

-

Houtopstanden

- -

Landschap en cultuurhistorie

Aantasting landschappelijke karakteristiek

0

Aantasting landschaps- en cultuurhistorische elementen, patronen en/of eenheden

-

Aantasting beleving van het landschap

-

Aantasting cultuurhistorische waardevolle gebouwen

- -

Archeologie

Bekende kwaliteiten

0

Verwachte kwaliteiten

-

Bodem

Bodemkwaliteit

0

Draagkracht

0

Water

Oppervlaktewater (kwaliteit)

0

Oppervlaktewater (kwantiteit)

0

Grondwater (kwaliteit)

0

Grondwater (kwantiteit)

0

Ruimtegebruik

Ruimtebeslag

0

Functionele hinder

0

Sociale aspecten

Visuele hinder

0

Duurzaamheid en klimaat

Milieueffect materiaalgebruik

-

Hitte

- -

Grondwater vernatting en verdroging

0

Wateroverlast

0

Ga terug naar de samenvatting