Natura 2000 gebieden

Ligging van het plangebied en Natura 2000-gebieden in de omgeving (HR=Habitatrichtlijngebied, VR=Vogelrichtlijngebied)

Maximale toename stikstofdepositie 2030 (mol N/ha/jr) per variant per Natura 2000-gebied

Ga terug naar de samenvatting