Totaaloverzicht effectscores varianten Campusroute en ABR

Score

Verklaring

++

Zeer positief effect

+

Positief effect

0

Geen/neutraal effect

-

Negatief effect

- -

Zeer negatief effect

Aspect

 

Campusroute

ABR

Beoordelingscriteria

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Variant 5

Variant 6

Verkeer en vervoer

        

Doorstroming

Reistijdverhouding

+

+

+

+

+

+

+

Robuustheid

Redundantie/

+

+

+

+

+

+

+

reservecapaciteit

Compartimentering

0

+

0

0

0

+

-

Veerkracht en aanpassings-vermogen

+

+

+

+

+

+

-

Fietsoversteek-baarheid (wachttijd)

Hoofdroutes

++

+

+

++

+

+

-

Overige locaties

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Verkeers-veiligheid

Voertuigkilometers per wegcategorie

0

+

0

0

+

+

0

Toets aan Duurzaam Veilig

+

- -

+

- -

- -

+

+

Geluid

Geluidseffecten bij woningen omgerekend naar (ernstig) gehinderden

+

0

0

+

+

+

-

Geluidseffecten bij ander type geluidgevoelige bestemmingen:

       

- Scholen

-

-

-

-

-

-

-

-Gezondheidzorg-gebouwen

+

+

+

+

+

+

0

- Kinderdagverblijf

- -

-

- -

- -

-

- -

0

- Zorgboerderij

- -

-

- -

- -

-

- -

0

Geluidseffecten bij Stiltegebied

- -

-

- -

-

-

- -

0

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit bij woningen

0

0

0

0

0

0

0

Luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen

0

0

0

0

0

0

0

Gezondheid

Geluid- Aantal slaapgestoorden

+

-

0

+

+

+

-

Luchtkwaliteit – invloed op levensverwachting

-

-

-

0

-

--

-

Woningen binnen grens van 50 meter

-

--

-

-

-

--

0

Gevoelige bestemmingen binnen grens van 50 meter

0

0

0

0

0

0

0

Trillingen

Onderzoeksgebouwen

-

--

--

-

--

-

0

Woningen

--

--

--

--

--

--

0

Licht

Lichthinder

-

0

-

0

0

0

0

Externe veiligheid

Groepsrisico

0

0

0

0

0

0

0

Plaatsgebonden risico

0

0

0

0

0

0

0

Natuur

Natura 2000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone

0

0

0

0

0

0

0

Beschermde soorten

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Rode Lijstsoorten

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Houtopstanden

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Landschap en cultuurhistorie

Aantasting landschappelijke karakteristiek

- -

- -

- -

- -

- -

-

0

Aantasting landschaps- en cultuurhistorische elementen, patronen en/of eenheden

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Aantasting beleving van het landschap

- -

- -

- -

- -

-

-

-

Aantasting cultuurhistorische waardevolle gebouwen

-

-

-

-

-

-

- -

Archeologie

Bekende kwaliteiten

0

0

0

0

0

0

0

Verwachte kwaliteiten

-

-

-

-

-

-

-

Bodem

Bodemkwaliteit

0

0

0

0

0

0

0

Draagkracht

0

0

0

0

0

0

0

Water

Oppervlaktewater (kwaliteit)

0

0

0

0

0

0

0

Oppervlaktewater (kwantiteit)

0

0

0

0

0

0

0

Grondwater (kwaliteit)

-

-

-

--

--

-

0

Grondwater (kwantiteit)

-

-

-

-

-

-

0

Ruimtegebruik

Ruimtebeslag

-

-

-

-

--

-

0

Functionele hinder

-

-

-

-

--

-

0

Sociale aspecten

Visuele hinder

-

-

-

-

-

-

0

Duurzaamheid en klimaat

Milieueffect materiaalgebruik

-

--

-

-

-

-

-

Hitte

-

-

-

-

-

-

--

Grondwater vernatting en verdroging

0

0

0

0

0

0

0

Wateroverlast

--

--

--

-

-

--

0

Ga terug naar de samenvatting